Skip to content

Survivor-centered approach Page 1

အမူအကျင့်

ခေါင်းဆောင်များသည် အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားထက် ဆက်လက်ရှင်သန် သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့် အရာများကို ပို၍ ဦးစားပေးပါသည်။

အမူအကျင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း

ဤအမူအကျင့်သည် သင်၏ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အဖွဲ့အစည်း ပြင်ပမှ အခြားသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့် မည်သို့ ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း စဉ်းစားသုံး သပ်ပါ။ သင့်လျော်သည့်နေရာများတွင် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေး နွေးပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို မှတ်စုလိုက်ထားပါ။

 

  ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မေးခွန်းများ

  • ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာပါက/သတင်းပို့မှုတစ်ခု လက်ခံရရှိပါက နစ်နာသူ များနှင့် ဆက်လက်ရှင်သန်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့်အရာကို နားလည် သိရှိနိုင်ရန် သင်သည် မည်သည်တို့ကို အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပါသနည်း။
  • အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားထက် နစ်နာသူများ၊ ဆက်လက်ရှင်သန်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့် အရာများကို ပို၍ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေခြင်း ရှိ/မရှိ သင် မည်ကဲ့သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။
  • သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် နစ်နာသူများနှင့် ဆက်လက်ရှင်သန်သူများအား ၎င်းတို့၏ အမှု ကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ပုံ၊ သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ အကာအကွယ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ အမြင်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ မကျေနပ်ချက်များကို တင်ပြ နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပေးနေကြောင်း သေချာစေရန် သင် မည်သို့ လုပ်ဆောင်နေ သနည်း။

ဆွေးနွေးပွဲမှတ်စုများ (ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် ဤမှတ်စုများကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်)

အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ရန် မည်သည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်မည်နည်း။

သင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အချက်များကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည် ကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပါ။ ထိုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြောင်းသေချာစေ ရန်အတွက် မည်သူက တာဝန်ခံမည်ဆိုသည်နှင့် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင် ရန် ရည်ရွယ်သည့် အချိန်တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။ “ခေါင်းဆောင်များမှ လုပ် ဆောင်ရမည့် အရာများ” သည် စမှတ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များ စာရင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသည့် စာရင်းတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်းကို သတိပြုရပါ မည်။ သင့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် သင့်တော်သော သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ ကိုလည်း ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

 

Show More +

အသုံးပြုထားသော ဝေါဟာရစကားလုံးများ ရှင်းလင်းချက်                                                                                                              ထိပ်သို့ပြန်သွားမည် ^

ဆက်လက်ရှင်သန်သူဗဟိုပြု ချည်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း

ဆက်လက်ရှင်သန်သူ ဗဟိုပြု ချည်းကပ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းဆိုသည်မှာ ကနဦး အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမှစ၍ ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာသည့် ဖြစ်ရပ် များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအထိ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်သူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရမှု များ၊ ၎င်းအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမည့် အချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း ရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရေးတို့ကို အဓိက အလေး ထား၍ ဆောင်ရွက်သော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသော SEA စွပ်စွဲတိုင်ကြားချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့်လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် (UN Protocol on Allegations of SEA) တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ဆက်လက်ရှင်သန်သူသည် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိ သင့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရပါမည်။ ထို့ပြင် ၎င်း တို့၏ အချက်အလက်များအား အသုံးပြုရနိုင်ခြေရှိလျှင်၊ အခြားသူများအား ထုတ်ဖော်အသိပေးရမည်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကို ဦးစွာတောင်းခံ သင့်ပါသည်။ ဆက်လက်ရှင်သန်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူများ နှင့်/သို့ စွပ်စွဲတိုင်ကြားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ် စီမံရသူများသည် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်သူ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည်။ ဆက်လက်ရှင်သန်သူ ဗဟိုပြု အခြေခံမူများ ဖြစ်ကြသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လျှို့ဝှက်ထိန်း သိမ်းပေးမှု၊ လေးစားမှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းမှုတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံး ကြရပါမည်။ ဆက်လက်ရှင်သန်သူသည် ကလေးတစ်ဦး ဖြစ်နေပါက ဤ နည်းလမ်းတွင် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်အရာကို ထည့်သွင်းစဉ်း စားပေးပြီး မိသားစု/ပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့် သင့်လျော်သလို ဆက်သွယ်ညှိ နှိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိတ်ဖက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ လူမှုဘဝ ဖူလုံရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများ နှိုင်းယှဉ်လျှင် မည်သည်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပိုပေးနိုင်မည်ကို ဆန်းစစ် ပြီး ယင်းကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ခေါင်းဆောင်များ

 “ခေါင်းဆောင်များ” ဟု ဆိုရာ၌ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိ ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များ ခွဲဝေချထားရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ များကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော သူများမှာ အဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင် မူတည် ၍ CEO၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ/ဒါရိုက်တာများ၊ အကြီးတန်း/ အဆင့်မြင့်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ များ၊ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အကာအကွယ်ပေးခြင်း အစီအစဉ် ဦးဆောင် သူများ သို့မဟုတ် အခြားသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးသူ များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အကာအကွယ်ပေးခြင်း

အကာအကွယ်ပေးခြင်း (Safeguarding) ဆိုသည်မှာ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ မည်သူမဆိုနှင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှု တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူ မည်သူမဆိုအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမှု များ၊ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် မိမိတို့ ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်သည့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများအားလုံးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ မဖွယ်မရာပြုမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု (SEAH) တို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ဤ tool ကို ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း အခြား ထိခိုက်နစ်နာမှုပုံစံ များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုပြည့်စုံသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကို Bond website တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။